VÁSÁRLÁSI INFORMÁCIÓK

Termékek megrendelése

A megrendelés történhet ezen a honlapon a megrendelőlap kitöltésével e-mail-ben vagy normál levélben.
 
A megrendelés elküldése után 24 órán belül visszaigazolást küldünk a megrendelésben megadott  e-mail címre. Mellékletként küldjük a "Megrendelőt" mely tartalmazza az Ön adatait, a megrendelés összértékét, az előleg és hátralék összegét, a szállítási illetve számlázási címet, a megrendelt termékeket, és a termékhez választott paramétereket (Színek, kárpitok stb.)
Kérjük ellenőrizze az adatokat, és a megrendelt termék paramétereit, mennyiségét, vételárát! Amennyiben szándékától eltérőt tapasztal, kérjük azonnal jelezze  e-mail-ben (info@jakabkft.hu)!
 
Az előleg befizetése, az űrlapon kiválasztott módon történik (csekken vagy átutalással). Kérjük, hogy átutalásnál, illetve a csekk befizetésénél, minden esetben tüntesse fel a nyomtatvány "Közlemény" rovatában, a tőlünk kapott "Előlegszámla" sorszámát.
A befizetett előleg beérkezését e-mailben visszaigazoljuk.
 
A bútor beérkezésekor, telefonon értesítjük, vagy e-mail címére értesítést küldünk, és amennyiben Ön a megrendeléskor csekkes, vagy átutalásos hátralékfizetést választott, postázzuk a végszámlát. A hátralék beérkezésekor a termék átvehető, vagy egyeztetett időpontban kiszállításra kerül.
 
 
A terméket 8761 Pacsa, Szent István tér 23. szám alatti üzemünkben veheti át hétköznap 7.00-15.00 óra között.
 
Gyártási határidő
A termékek elkészülési ideje termékcsoportonként és gyártónként változik. Az átfutási időkről a termék adatlapján kaphat tájékoztatást. A konkrét elkészülési idők, a megrendelés visszaigazolásában szereplő megrendelőn kerülnek feltüntetésre, melyet  E-mail-ben vagy postai úton küldünk. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a megrendelt termék átfutási ideje az előleg beérkezésétől számítandó.
 
A megrendelés lemondása
A megrendelés elküldése után, 24 órán belül, a megrendelés írásban lemondható, illetve a megküldött előlegszámla a rajta szereplő fizetési határidő lejárta után, amennyiben a számlán szereplő összeg nem kerül befizetésre, sztornózásra kerül. Ebben az esetben a Jakab Kft. a leadott megrendelést tárgytalannak tekinti, és erről a megrendelés feladóját írásban tájékoztatja.
 
Házhoz szállítás
Cégünk nem vállal házhoz szállítást.
 
Jótállás és garancia
A fogyasztót a jótállás alapján megillető jogok, azok érvényesíthetőségének határideje, helye és feltételei: 
 • A jótállásra vonatkozó jogokat és kötelezettségeket az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet; a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet; valamint a Polgári Törvénykönyv 248. §-a szabályozza. A szavatossági jogokra vonatkozó rendelkezéseket a Polgári Törvénykönyv 305. § - 311/A. §-ai tartalmazzák.
 • A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. A forgalmazó a fogyasztási cikkel együtt köteles a jótállási jegyet átadni a fogyasztónak. A fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottnak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot.
 • A kötelező jótállás időtartama egy év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. 
 • A jótállás időtartama meghosszabbodik a kijavítási időnek azzal a részével, amely alatt a fogyasztó a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállás érvényesíthetőségének határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.
 • Jelentős dologrésznek minősül:  korpusz bútoroknál frontfelület; kárpitos bútoroknál vázszerkezet.
 • A fogyasztó a jótállási igényét a forgalmazónál vagy a forgalmazó által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.
 • A rögzített bekötésű, illetve a 10 kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó gondoskodik.
 • A jótállásra kötelezett a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. Szavatossági igényt a termék olyan hibája miatt lehet érvényesíteni, amely a teljesítés időpontjában már fennállt, illetve a hiba oka a teljesítés előtt keletkezett, kivéve, ha a hibáról a fogyasztót kifejezetten tájékoztatták. Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.
 • A jogosult a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles a kifogását a kötelezettel (forgalmazóval vagy a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálattal) közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt kifogást kellő időben közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult a felelős.
 • Hiba esetén a fogyasztó elsősorban –választása szerint- kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget. Ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének - a dolog tulajdonságaira és a jogosult által elvárható rendeltetésére figyelemmel, megfelelő határidőn belül, a jogosultnak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül –nem tud eleget tenni - választása szerint - megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 
 • Ha a fogyasztó a fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a forgalmazó nem hivatkozhat a Ptk. 306. §-a (1) bekezdésének a) pontja értelmében aránytalan többletköltségre, hanem köteles a fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.
 • A termék kijavítását vagy kicserélését -a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel- megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni. Törekedni kell arra, hogy a kijavításra vagy kicserélésre legfeljebb 15 napon sor kerüljön. Kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet.
 • A jótállási illetve a szavatossági kötelezettség teljesítésével és a szerződésszerű állapot megteremtésével kapcsolatos költségek –ideértve különösen az anyag-, munka- és továbbítási költségeket- a kötelezettet terhelik.
 • Javításra a terméket elismervény ellenében kell átvenni, amelyen fel kell tüntetni a fogyasztó nevét, címét, a termék azonosításához szükséges adatokat, átvételének idejét, és azt az időpontot, amikor a fogyasztó a kijavított terméket átveheti.
 • A forgalmazó a fogyasztó kifogásáról jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíteni kell:
a) a fogyasztó nevét, címét,
b) a termék megnevezését, vételárát,
c) a vásárlás időpontját,
d) a hiba bejelentésének időpontját,
e) a hiba leírását,
f) a fogyasztó által érvényesíteni kívánt igényt,
g) a kifogás rendezésének módját. Ha a kifogás rendezésének módja a fogyasztó igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben meg kell adni.
A jegyzőkönyv másolatát a fogyasztónak át kell adni. Ha a forgalmazó a fogyasztó igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról legkésőbb három munkanapon belül köteles értesíteni a fogyasztót. Ha a hiba ténye, jellege, vagy a jótállási időn túl érvényesített szavatossági igény keletkezésének időpontja megállapításához különleges szakértelem szükséges, a fogyasztó a kijelölt minőségvizsgáló szervezetektől szakvéleményt kérhet. A szakvéleményezés lehetővé tétele érdekébe a kötelezett fokozott együttműködésre köteles. Ennek keretében köteles a fogyasztó részére (a hiba jellegére és keletkezésének lehetséges okaira vonatkozó) álláspontjáról haladéktalanul írásbeli nyilatkozatot adni. További vita esetén a fogyasztó a lakó vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.
 • Nem tartoznak a jótállási kötelezettség körébe az alábbi okokra visszavezethető hibák és azok elhárítása:
a) nem rendeltetésszerű használat, vagy a terméknek nem a használati útmutatóban foglalt utasításoknak megfelelő kezelése esetén, ideértve különösen a helytelen tárolást, leejtést, elemi kárt, rongálást, szakszerűtlen tisztítás, tartóelemek túlterheltség miatti leszakadása, egyéb a vásárlás után keletkezett okból bekövetkezett hibák;
b) szakszerűtlen karbantartás, javítás, átalakítás;
c) szakszerűtlen összeszerelés okozta károsodásra, amennyiben a kezelési útmutató utasítás megfelelő információt tartalmaz a szerelés módjára vonatkozóan.
d) a fa természetes anyagából adódó kisebb színeltérésekre,
e) amennyiben a hiba a bútor vevőhöz történő szállítása során merül fel, feltéve, hogy a szállítást nem a gyártó, a forgalmazó, vagy a javító szolgálat, vagy ezek megbízottja végezte.
f) a jótállási jegyen feltüntetett olyan hibákra, amelyekről a fogyasztót a vásárláskor kifejezetten tájékoztatták.
 • A kötelező jótállási idő lejártát követően, NEM jótállási igényként, a fogyasztót a fogyasztási cikk átadása/üzembe helyezése napjától számított kétéves elévülési határidő alatt a Ptk. 305. § - 311/A. §-ai szerinti szavatossági jogok illetik. Ha a fogyasztó az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a kétéves elévülési határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje három év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. Nem számít bele a kétéves elévülési időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a dolgot nem tudja rendeltetésszerűen használni. A szavatossági jog érvényesíthetőségének a határideje a dolognak vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) dologra (dologrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. Jelentős dologrésznek minősül: korpusz bútoroknál frontfelület; kárpitos bútoroknál vázszerkezet.
 
 

Jakab Kft.

8761 Pacsa, Szent István tér 23.

Telefonszámok:
+36-30/560-3501 és +36-92/368-006
 

Nyitvatartási idő: 

hétköznap
7.00-15.00 óra között.

 
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.